Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
vastgelegd door Electric Care te Enkhuizen.

• I. Toepasselijkheid

• A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle produkten, aanbiedingen, offertes daaronder begrepen en overeenkomsten van Electric Care.

• B. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle produkten, aanbiedingen en overeenkomsten van Electric Care, ongeacht een eventuele eerdere verwijzing van de opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Electric Care wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze nimmer geaccepteerd.

• C. Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden dienen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

• II. Aanbod en aanvaarding

• A. Alle aanbiedingen van Electric Care zijn geheel vrijblijvend.

• B. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de overeenkomst schriftelijk door Electric Care is aanvaard, danwel Electric Care met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

• III. Prijsaanbieding

• A. Tenzij anders bepaald, is een prijsaanbieding geldig tot twee maanden na offertedatum, op voorwaarde dat de uitvoering kan plaatsvinden binnen de in de prijsaanbieding vermelde periode.

• B. Een geoffreerde prijs is altijd exclusief BTW. Tenzij deze specifiek is vermeld.

• IV. Wijzigingen en extra werkzaamheden

• A. Een prijsaanbieding is gebaseerd op de daarin omschreven opzet van het onderzoek en de te verrichten werkzaamheden. Wijzigingen in deze opzet en werkzaamheden worden schriftelijk door Electric Care vastgelegd, evenals de (eventuele) wijziging van de overeengekomen prijs. Als de prijsaanbieding van Electric Care het aantal besprekingen gedurende en na afloop van het onderzoek specificeert, zullen extra besprekingen, die op wens van de opdrachtgever plaatsvinden, in rekening worden gebracht.

• V. Levertijd

• A. Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening voor of op de in het voorstel vermelde datum.

• B. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Electric Care gelegen factoren die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beοnvloeden, kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

• VI. Onderzoeksvoorstellen

• A. Vooruitlopend op het maken van een prijsaanbieding is Electric Care op verzoek van de opdrachtgever bereid een onderzoeksvoorstel te maken met een globale kostenraming en een globale omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij is dat de tijdsbesteding van Electric Care inclusief een eventuele kennismakings- of briefingsbijeenkomst niet meer dan acht werkuren of twee dagdelen in beslag neemt.

• B. De aanvrager van een kostenraming met globale omschrijving zal door Electric Care op de hoogte worden gesteld van de leveringsvoorwaarden van onderzoeksvoorstellen en zal ook vooraf vernemen welke uurtarieven en kosten in rekening zullen worden gebracht bij overschrijding van de bovengenoemde maximale tijdsbesteding.

 

• VII. Aansprakelijkheid en vrijwaring

• A. De aansprakelijkheid van Electric Care voor schade is beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

• B. Indien een door Electric Care geleverd elektrisch apparaat na levering niet naar behoren functioneert , zal Electric Care ervoor zorg dragen dat dit ofwel hersteld of vervangen wordt. Apparaten dienen eerst gefrankeerd retour gezonden te worden. Deze door de afnemer extra gemaakte kosten zullen hierna door Electric Care worden terugbetaald . Voor zendingen naar en van het buitenland zijn de frankeerkosten voor de afnemer. Mocht blijken dat het apparaat niet volgens de geleverde gebruiksaanwijzing is aangesloten of dat het defect op enig andere wijze door de afnemer is veroorzaakt, is de schade in zijn geheel voor rekening van de afnemer.

• C. Op elk geleverd apparaat door Electric Care is een garantie termijn van 12 maanden na leveringsdatum van toepassing.

• VIII. Betalingsvoorwaarden

• A. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

• B. Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht die gelijk zal zijn aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan.

• C. Ten laste van de opdrachtgever zullen tevens komen alle kosten die Electric Care zich buiten zowel als in rechte moet getroosten om bij overschrijding van een betalingstermijn incassering van haar vordering en rente te realiseren. Bij incasso in en buiten rechte is Electric Care tevens gerechtigd tot een vergoeding van 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 227,-

• IX. Auteursrecht

• A. Het auteursrecht op de door Electric Care in het kader van een kostenraming, prijsaanbieding, geproduceerd apparaat of een gesloten overeenkomst vervaardigde documenten berust uitsluitend bij Electric Care.

• B. De opdrachtgever, mits deze aan de betalingsverplichtingen jegens Electric Care heeft voldaan, is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke documenten te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik, binnen de eigen organisatie.

• X. Overige bepalingen

• A. De adviseur/uitvoerende van Electric Care zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, ιιn en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de adviseur/uitvoerende opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de adviseur of interim manager geleverde dienst.

• B. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan de adviseur/uitvoerende ter beschikking gestelde gegevens. De adviseur/uitvoerende is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.

• C. De adviseur/uitvoerende is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de adviseur/uitvoerende toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

terug

| Contact Us| ©2006 Electric Care KvK nr 32115892 SNS Lelystad 90.92.39.355